Zapisy

Szanowni Państwo,

Rekrutacja  do przedszkola  na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji na stronie:  https://przedszkola-milanowek.nabory.pl 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkola na rok 2021/2022 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram:

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

od 12 lutego 2021
godzina 08:00
Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.

15 lutego 2021
godzina 8:00

25 lutego 2021

do godziny 15:00

Złożenie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.
Postępowanie rekrutacyjne
 

26lutego2021
godzina 10:00


19 marca 2021
do godziny 12:00
Rejestracja w systemie elektronicznym wniosków
o przyjęcie.
1 marca 2021
godzina 10:00

19 marca 2021
do godziny 15:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

19 marca 2021

2 kwietnia 2021
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6 kwietnia 2021
godz. 12.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Możliwość  sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
 

6 kwietnia 2021
godz. 12.00

 

16 kwietnia 2021
godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
19 kwietnia 2021
godz. 14.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  Procedura odwoławcza
 

 od 19 kwietnia 2021
godz. 14.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające
10 maja 2021

 

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 12 maja 2021 19 maja 2021
do godziny 12:00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

12 maja 2021

19 maja 2021
do godziny 15:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

19 maja 2021

26 maja 2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27 maja 2021
 godzina 15:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
27 maja 2021 31 maja 2021
do godziny 12:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu.
2 czerwca 2021
 godzina 15:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
od 7 czerwca 2021
od godziny 10:00
Procedura odwoławcza.

 

Zarządzenie Nr 01/2021  Organu prowadzącego Europejskie Przedszkole Publiczne „Kasperek” w Milanówku z dnia 29 stycznia 2021 roku  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2021/2022 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola prowadzonego przez EPN „Kasperek” Stanejko Sp. J. na rok szkolny 2021/2022 w brzmieniu zawartym w załączniku. § 2. Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach za pośrednictwem strony internetowej: www.milanowek.pl §3.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola. § 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej  przedszkola oraz na tablicy informacyjnej przedszkola. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.