Zapisy

Zarządzenie Nr 01/2020

 Organu prowadzącego Europejskie Przedszkole Publiczne „Kasperek” w Milanówku z dnia 31 stycznia 2020 roku 

 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola prowadzonego przez EPN „Kasperek” Stanejko Sp. J. na rok szkolny 2020/2021 w brzmieniu zawartym w załączniku.

§ 2.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony
w stosownych terminach za pośrednictwem strony internetowej: www.milanowek.pl.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej  przedszkola oraz na tablicy informacyjnej przedszkola.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkola na rok 2020/2021 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram:

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

od 14 lutego 2020
godzina 08:00
Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.

17 lutego 2020
godzina 8:00

27 lutego 2020

do godziny 15:00

Złożenie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
Postępowanie rekrutacyjne
 

28lutego2020
godzina 10:00


20 marca 2020
do godziny 12:00
Rejestracja w systemie elektronicznym wniosków
o przyjęcie.
2 marca 2020
godzina 10:00

20 marca 2020
do godziny 15:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

20 marca 2020

2 kwietnia 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3 kwietnia 2020
godz. 12.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. 

Możliwość  sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 

3 kwietnia 2020
godz. 12.00

 

13 kwietnia 2020
godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
14 kwietnia 2020
godz. 14.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  Procedura odwoławcza
 

 od 14 kwietnia 2020
godz. 14.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające
8 maja 2020

 

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 11 maja 2020 18 maja 2020
do godziny 12:00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

11 maja 2020

28 maja 2020
do godziny 16:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

18 maja 2020

25 maja 2020
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26 maja 2020
 godzina 15:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
26 maja 2020 28 maja 2020
do godziny 12:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu.
1 czerwca 2020
 godzina 15:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
od 4 czerwca 2020
od godziny 10:00
Procedura odwoławcza.

 

 

wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola